MROGA TROPHY - NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA! ADRENALINA! WIĘCEJ NIŻ SPŁYW KAJAKOWY!

Regulamin ekstremalnego spływu Mroga Trophy1. ORGANIZATOR
Organizatorem spływu Mroga Trophy zwanego dalej spływem jest Gmina Miasta Głowno, ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, NIP 7331345529 przy współpracy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.

2. CEL
Celem spływu kajakowego jest, w szczególności:
- popularyzacja aktywnej, ekstremalnej turystyki kajakowej;
- popularyzacja walorów przyrodniczych Głowna i okolic;


3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznane się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom Organizatora.
2. W celu uczestniczenia w spływie kajakowym konieczna jest uprzednia rejestracja elektroniczna dwuosobowych załóg od dnia 31.07.2017 r. do dnia 18.08.017 r. - w przypadku uczestników dysponujących własnym kajakiem, wiosłami i kapokami lub do wyczerpania zapasu kajaków udostępnionych przez Organizatora (18 sztuk wraz z kapokami i wiosłami). Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną poprzez wysłanie zgłoszenia o chęci uczestnictwa w spływie wraz z danymi takimi jak (imię i nazwisko, adres zamieszkania i tel. kontaktowy) za pośrednictwem internetowego formularza zamieszczonego na stronie spływu www.mrogatrophy.glowno.pl. Dane osobowe uczestników spływu wykorzystywane będą wyłącznie w związku z organizacją i przebiegiem spływu oraz w związku promocją tego wydarzenia i Miasta Głowna.
4. Minimalna liczba osób konieczna do zorganizowania spływu wynosi 10 osób.
5. Ilość miejsc jest ograniczona.
6. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu przy liczbie uczestników niższej od 10, a także zmiany terminu spływu. Organizator spływu zastrzega sobie prawo odwołania spływu w przypadku zbyt wysokiego/ lub zbyt niskiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
8. W spływie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby od 16. roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Każdy z uczestników spływu musi umieć pływać, a podczas spływu musi mieć na sobie kapok.
10. Kajaki udostępnione przez Organizatora (wraz z wyposażeniem tj. wiosłami i kapokami) będą rozdzielone zarejestrowanym załogom w drodze losowania w dniu startu tj. 27.08.2017 r.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SPŁYWU KAJAKOWEGO
1. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
3. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
4. Zabronione jest płynięcie na wierzchu kajaka.
5. Zabronione jest używanie kajaków i pozostałego sprzętu dostarczonego przez Organizatora niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Uczestnik spływu ponosi w pełni odpowiedzialność za powierzony sprzęt i ma obowiązek pokrycia kosztów utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia uczestnika do spływu w przypadku wątpliwości co do stanu trzeźwości, jak też w przypadku niestosowania się do poleceń Organizatora, a także w przypadku każdego innego zachowania zakłócającego przebieg i porządek realizacji spływu oraz naruszającego zasady bezpieczeństwa.
8. Uczestnicy są zobowiązani do wzajemnej pomocy, kulturalnego zachowania, nie zanieczyszczania trasy spływu i miejsc biwakowania, dbania o powierzony sprzęt.
9. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w spływie nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem spływu przez poinformowanie organizatora drogą mailową na adres promocja@glowno.pl

5. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązuje się:
- zapewnić uczestnikom miejsce w kajaku dwuosobowym, wiosła i kamizelki ratunkowe ( w ilości maksymalnie dla 18 dwuosobowych załóg);
- zapewnić dostęp do apteczki medycznej;
- przeprowadzić krótki instruktaż obsługi kajaka i bezpieczeństwa na wodzie;
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników.
3. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność organizatora za szkody wyrządzone na mieniu i osobach trzecich.
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników spływu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ulokowania wzdłuż trasy spływu dwóch punktów kontrolnych, na których przez wyznaczonych przez Organizatora Obserwatorów spisywane będą przepływające załogi. Ominięcie takiego punktu będzie skutkowało dyskwalifikacją załogi.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
2. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.

Oświadczenie uczestnika

Copyright by Urząd Miejski w Głownie | Arek Głowacki | Mroga Trophy